آخرین های هنر صدا ...

شاهنامه لکی از آثار ارزشمند ادبیات لرستان+رادیو گُلوَنی

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، کتاب شاهنامه لکی به اهتمام استاد فقید آقای حمید ایزدپناه محقق و پژوهشگر لر، کتابی است که بنا بر مقدمه آن سراینده و تاریخ سرایش این کتاب در پرده ابهام است اما با توجه به نوع کاغذ و نگارش آن بنا بر نظر آقای ایزدپناه مربوط به حدود صد سال پیش است. نسخه خطی آن نزد آقای ایزدپناه که از زمان کودکی آن را نگه داشته است  موجود است. اشعار این شاهنامه مربوط به جنگ هماون است و دارای واژه‌های اصیل لکی است.

بردین دهقانی به زبان لکی در رادیو گُلوَنی به معرفی این کتاب و این اثر ارزشمند پرداخته است.

بخشی از این کتاب:

۱ـ شیران و بوران طــایفه‌ی دســتان/ راهی بین لوان پری سیستان ‌
۲ـ ایســـــه خالین ولایـــــت ایــــران/ کس پیدا نین ژَ نره شیران
۳ـ باقـــــی اختیـــــار و دســـت ویتن/ ژَ ‌کی خوف درین، پروا ژه کیتن
۴ـ پیران طلب کرد ، واتش ای پیران/ قاصد آوردن خبر ژَ ایران
۵ـ او مـــرز و او بوم، کس نین پیدا/ ایراده دارون‌، بکینون پیراه
۶ـ بکـــرون چپــــو تمامی ایــــــران/ بــــستانون قصـــــاص، ژَ نره شیران
۷ـ هــــاتا و جــواب ، پیران پرهوش/ عرض کردش ، و حرف بنده بوور گوش
۸ـ هــــر گاه پادشــــــــا هاتش خیالن/ ای خیال خام، پوچ و بطالن
۹ـ خــــبر میاوو، و سیـــــستان زمین/ ولای پیلتن، بور سهمگین
۱۰ـ پــــیلتن میـــــو ژَ ایـــــــــرانَ وَه/ بو دنگ دلیران بو شیرانَ وه
۱۱ـ مپــــوشو اسباب ، پری رزم کین/ چنی دلیران قهرمان قین
۱۲ـ مگر و وَ دســت ، گرز گــــاو سر/ نخاک توران، منمانو هنر
۱۳ـ به رخـــش گلگون ، او مبو سوار/ سپای تورانی مکرو فرار
۱۴ـ تــــوان و تاقت، جنگـــــمان ژَ نین/ بور سهمگین، پرواش ژَ کین
۱۵ـ شاه وات، ای پیران و سکه خیالان/ سپاه، و بانمان مدرو طالان
۱۶ـ پیـــــلتن کامن وجـــــودش چیشن/ من ژَ واته تو خاطرم ریشن
۱۷ـ شرط بویک کاری بکرون پـیشان/ و ایدل بشن، بیر نشو لیشان
۱۸ـ یــــک کاری به سر ایـران باورن/ اسیر ایرانی، پی توران باورن
۱۹ـ چـــپر، راهـــی بو، پری سرحدان/ حاضر بان نی جاه ، شیران و بوران
۲۰ـ اون سپـــاو سان ، بکیشــمان و پس/ هنی ایرانی، نکیشان نفس
۲۱ـ چــــپر، راهــی بو، پی قاخان چین/ جم ببو سپاه، پی ایران زمین
۲۲ـ ســــپای تورانی ، پــری رزم شور/ گشت مرز ایران ، بکران خاپور
۲۳ـ رای هـــامون ببو، به سپاو درفش/ نه خسرو مانو، نه طوس زرین کفش
۲۴ـ پیـــلتن، حلقــــــــه غلامیش نکوش/ هنی رخش پی رزم ؛ نکیشو خروش
۲۵ـ اژدها درفــــش، نـــروی سر زمین/ سرنگون کرون ، سپای سهمگین
۲۶ـ او شــــو نوشانوش، جــام باده بی/ بساط مجلس ، گشت آماده بی
۲۷ـ کرسی نشینان، سرمست بین ژَ می/ گوش دا بین ودنگ ، سوز ناله نی
۲۸ـ صدای خوش خوانان ، بلند بی/ او شو مجلس هراسان، کس نکردش خو
۲۹ـ ناله مطربان، و کبر گه‌ی کوس بی/ ناگاه قیرگون، رخسنده روس بی
۳۰ـ درفـــش سفید، سحـــــر کرد، و پا/ سپای زنگ و زیب، جم کردش سیا
۳۱ـ ســـــان سیاه قیـــــر، تمام برقرار/ مقابل نرزم، پری کارزار
۳۲ـ خیزا صدای کوس ، دنگ زار و زیل/ قیره‌گون نرزم، خجل منه فیل
۳۳ـ ناگاه مـــیسره ، داخـــــل بی وهم/ میمنه پیچ و رد، چوین ما را رقم
۳۴ـ به حـــکم فرمان ، فـرد فریادرس/ سحر ظاهر بی ، کس نبی و کس
۳۵ـ هر چند شای حبش ، پری کارزار/ رو نیا نرزم ، نه عرصه پیکار
۳۶ـ ســـردار حبش ، شکت ورد نوجا/ غارت بی حساب ، آورد سحرگاه
۳۷ـ اول شعله حَور، دا ژ سر کوان/ و اندک اندک پری بی روان
۳۸ـ روی صحرای هامون ، مزین کردش/ ژاله سحرگاه ، و گل سپردش
۳۹ـ گلان پر ژاله ، بلبل شـــــرمی وار/ افتاده بی هوش، نه‌گوشه کنار
۴۰ـ نه دیکه حق بین ، اشیای ور زمین/ قرار گرت نه تخت ، شاه جهان بین
۴۱ـ عالم برقرار،گــــــشت نه دون دور/ بیدار بین نه خو، سرکشان بور
۴۲ـ شای افراسیاب ، نیشت نه تخت زر/ لشکر و سپاه، تمامی خوش فر
۴۳ـ فرقه می نوشان بیدار بین نکــــار/ نه پای تخت زر ، گرتشان قرار
۴۴ـ فرمــــان نویسان، شـــــاه کینه جو/ بی چین و ما چین ، چپر راهی بو
۴۵ـ پلکو پیله سم ، طلــــب کـــردشان/ فرمان پی شاهان ، سرحد بردشان
۴۶ـ کشــــانی یکــــــــسر، سقلابی تمام/ مردان نبرد، شیران بی آرام
۴۷ـ سپــــــای خسروی ، باورین ودست/ نه خسرو مانو، نه خسرو پرست
۴۸ـ شاه فـــرما در دم، منـــــادی کردن/ منـــشی وزیـــران و پیــش آوردن
۴۹ـ لشکر نویسان ، حاضر بیــن ژ لاش/ سر و مال و عمر ، جان کردن فداش
۵۰ـ تمامی شیران ، یکســـــر نه دیوان/ مقر فرما بین، و سان سرداران

پایان پیام

لینک کوتاه مطلب : https://sound.golvani.ir/?p=76758

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.